top of page
  1. תנאי שימוש

כללי

משתמש יקר אנא קרא את תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") ומדיניות שמירת הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") שלהלן בעיון לפני גלישה ושימוש באתר זה (להלן: "האתר").

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו לגבי השימוש באתר.

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של LeoBus בעניין השימוש במידע וההגנה עליו, אשר חלה על השירות הניתן על ידי LeoBus ועל השימוש באתר, לחץ כאן.

האתר פונה לגברים ונשים כאחד. כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

תנאי השימוש המפורטים להלן קובעים את תנאי הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו, וזאת בנוסף לתנאים הקבועים במסמכים נוספים שבאתר.

בעצם הגלישה ו/או השימוש באתר, המשתמש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם המשתמש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש ו/או להשתמש באתר וככל שעשה כן עליו להודיע על כך כאן ופרטיו ימחקו לאלתר.

הגלישה והשימוש באתר, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

השימוש באתר 

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש/משתמש.

המידע המצוי באתר וכל מידע אחר שמצוי ו/או ייאסף במסגרת האתר הינו רכושה הבלעדי של LeoBus ו/או של צד שלישי, שהרשה ל- LeoBus להשתמש בו. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר או לקחת חלק בכל האמור, למען שליפת נתונים (download) לצורך שימוש אישי של המשתמש בו.

השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש רשאי להשתמש באתר, בתכנים ובשירותים הפועלים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, באופן אחר, אלא אם קיבל המשתמש את הסכמתם המפורשת של LeoBus, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן), כמו-כן:

המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות;

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לכל מטרה אחרת;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג robots, crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ולהשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה;

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;

אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

האתר ו/או מפעיליהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל, הורה) להשתמש באתר עבורם.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

מניעת והפסקת שימוש באתר 

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות LeoBus על פי כל דין, LeoBus רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת. בנוסף, חלק מן השירות הניתן ניתן מרצונה של LeoBus בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר 

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר ל- LeoBus, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של LeoBus, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצדך ל- LeoBusאו למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (sms) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. המידע ש LeoBus אוספת מהמשתמשים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף בשירותים שרכשת מ LeoBus, ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת שירותים נוספים, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רישומים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים באמור, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). כמו כן הנך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר על ידי LeoBus הינו לשימושה.

אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת LeoBus עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ואבטחת המידע באתר 

ב- LeoBus מייחסים חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המבקרים ו/או המשתמשים באתר. כמו-כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע באתר ראה מסמך מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע. מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת LeoBus במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת LeoBus בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. מסמך מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, והנך מתבקש לעיין בו.

רכישה באמצעות האתר באמצעות מערכת הזמנות און-ליין

האתר מציע למכירה חבילות לינה ו/או נופש בצימרים/בחדרי האירוח המוצעים באתר.

מובהר בזאת כי התמונות ו/או הסרטונים המופיעים באתר הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בשום צורה ואופן, שכן יתכנו הבדלים בין השירות הנמכר לסרטון ו/או התמונה הצמודים אליו. במקרה של אי התאמה בין תמונות ו/או סרטונים של המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה ו/או סרטון. LeoBus תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

האתר לא יפרסם תמונה ו/או סרטון בו מופיע משתמש אלא בהסכמה בכתב ומראש שלו. 

הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית ו/או באמצעות אפליקציית ביט ובמעמד ההזמנה

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן – "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר. LeoBus לא תישא באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

הקשת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של LeoBus. LeoBus תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן בכל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו ולהעדפותיו האישיות, והכל כפי שמפורט בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות שהינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה ב- LeoBus, לשם אישור על ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, ביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג LeoBus חזר למשתמש ואישר את הזמנתו. ללא אישור כאמור אין ההזמנה מחייבת את LeoBus.

המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

ביטול עסקה

ביטול הזמנה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו. החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז – 2017.

ביטול הזמנה יעשה בכתב ובאמצעות מסרון (watsupp) למספר: 0587457390.

 בהודעת הביטול יפרט המזמין את פרטי ההזמנה, תאריכי השהייה, שמו ומספר הזהות.

ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה, ובתנאי שנותרו יותר מ-5 ימי עסקים עד למועד האירוח – ביטול חינם וללא עלות.

ביטול הזמנה בטווח של 5 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% משווי ההזמנה הכולל.

אורח שיבצע הזמנה ולא יגיע ללא הודעת ביטול יחויב בסך של 50% משווי ההזמנה הכולל.

- *לחיילים בסדיר, משרתי מילואים וכוחות הביטחון (מותנה בהצגת תעודה מתאימה)* בלבד- ביטול שיבוצע עד 48 שעות לפני מועד האירוח יזכה בהחזר מלא! ביטול שיבוצע פחות מ-48 שעות ממועד האירוח – יחייב את המזמין בהחזר של 50% מסכום ההזמנה הכולל.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (as is) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות הדין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין במפורש, בין מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, LeoBus ממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

LeoBus לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, LeoBus ו/או עובדיה ו/או בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן השונים ו/או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, משתדלים לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, ו LeoBus לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת אחריות

LeoBus נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד LeoBus נוקטת באמצעים אלה, המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי LeoBus ו/או כל חברה, גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, אובדן, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר  או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שיגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור, עיכוב או הפסקה של כל שירות או פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או כתוצאה מקריאות שירות בציוד המשתמש או בציוד של LeoBus או כתוצאה מגורמים ו/או קריאות שירות שאינם בשליטת LeoBus, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

ככל שיפעל המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש, תהא LeoBus ו/או מי מטעמה רשאים לפעול נגדו בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי כל דין.

קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים – האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של LeoBus לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. LeoBus אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. LeoBus אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, תעשה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.

קישורים נכנסים – קישור לכל דף של אתר האינטרנט, מלבד LEOBUS.CO.IL , באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם LeoBus. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר  LEOBUS.CO.IL או לכל דף הזמין בתוכו (1) להעתיק תוכן, (2) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (3) לרמוז בכל צורה כי LeoBus ממליצה עליו או על מוצריו, (4) לתת מצג שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם LeoBus 5) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של LeoBus, (6) להשתמש בכל סמל או סימן של LeoBus ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת LeoBus.

קניין רוחני

המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של LeoBus ו/או של צד שלישי שהרשה ל- LeoBus להשתמש בו, ומכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות LeoBus וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכויות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדה. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת LeoBus, או בעל זכויות היוצרים במקרה שאינו LeoBus. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצל ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

LeoBus עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודע לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

LeoBus רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכל דין, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר נושאי השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר, ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בהם.

כמו-כן, LeoBus רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך, אשר תינתן באמצעות עדכון תנאי השימוש באתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר LeoBus להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי מתן ההודעה כאמור, ייחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתנאי השימוש, לרבות בגין רכישת כל מוצר/שירות באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ושאו על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

שימוש בסיסמאות

השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. במידה ולצורך רכישת שירות ניתנו לך שם וסיסמא, עליך לשמור עליהם ועל שאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר ניתן לפנות באמצעים הבאים:

בדואר אלקטרוני: leobus1000@gmail.com

בטלפון: 0587457390;

בדואר החקלאי 24 מנחמיה;

  1. מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת מידע

מדיניות זו היא מדיניות הפרטיות של LeoBus.

מדיניות הפרטיות מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שהנך מוסר לנו ושנאסוף עליך (או על אחרים שאתה מוסר לנו מידע לגביהם), באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנו מספקים.

ככלל, סוגי המידע שנאסף והעיבוד שנבצע בו תלויים בסוג הקשר שלנו איתך. אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותנו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), לתקנות הגנת הפרטיות, ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו שירותים מסוימים או לרכוש מוצרים מסוימים. חלק מהמידע נדרש לפי חוקים מסוימים.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר.

LeoBus רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

אנא קרא בעיון מסמך זה ופנה אלינו בכל שאלה בנושא.

איזה מידע אישי אנו אוספים?

כאמור בתנאי השימוש, במסגרת הזמנה ו/או בקשה להצעת מחיר ו/או במסגרת עדכון פרטיך, תידרש למסור מידע אישי, ונתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות המבוקש. כמו-כן, אנו אוספים מידע שזמין לנו לשימוש על פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין. המידע הנאסף הוא מידע בקשר לאספקת השירותים של LeoBus.

מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן או לקשר שלך עם LeoBus, ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות; סיסמאות; מקום עבודה; מעמד אישי; מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה; מידע על מיקום וכיוצ"ב;

LeoBus תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך במאגרי המידע שלה כפי שיפורט להלן.

שמירת המידע

LeoBus  תשמור ותאבטח את הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר. LeoBus רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף, בין היתר, למטרות הבאות: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על ידי המשתמשים, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלהם בעל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על ידם; התאמה והצעה של מוצרי ושירותי LeoBus ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים; מתן שירות וטיפול שוטף לגבי מוצרי LeoBus שנרכשו ו/או הובע עניין בהם, וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים מטעם LeoBus; לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד תכנים שיווקיים באתר, באתרים מקושרים ובאמצעי מדיה ותקשורת אחרים, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים והתכנים המוצעים או מוצגים או ניתנים באתר או באמצעותו, לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף איתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וכן לצורך התגוננות משפטית וטיפול בתלונות, תביעות ופניות;

ייתכן שחלק מהמידע שיידרש מידי המשתמש ו/או ייאסף אודותיו מתבקש על פי חובה שבדין, חוקית ו/או רגולטורית, ומסירת סוגי מידע מסוימים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות במסגרת ביצוע פעולות מסוימות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו. המשתמש מאשר כי העברת המידע ל- LeoBus ו/או באמצעותה הינה על אחריותו בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי LeoBus בנושא.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמיתי ומדויק וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, ובכל מקרה תהא האחריות למסירת מידע זה על המשתמש בלבד.

יתכן שהמידע אשר מסר המשתמש, אף במצב 'אורח', וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או אגב השימוש בהם, ישמרו אף הם, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על ידי LeoBus ו/או מי מטעמה.

דרכי איסוף ושימוש במידע

LeoBus רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר ע"י המשתמש באתר ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי LeoBus ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש ל- LeoBus שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, LeoBus רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

כמו-כן, LeoBus רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת האתר; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או חלק מהמשתמשים; להתאים תכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובהתאם לסיווג המשתמש שלך ובהתאם לתכנים אשר עשויים לדעתנו לעניין אותך;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתתקבל מהמשתמש הסכמה ייעודית ומפורשת לכך, ייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו ע"י המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בכל עת, על-פי דין.

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות המשתמשים ואודות שימושם באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

בנוסף, האתר משתמש בעוגיות (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו התקין והשוטף, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי קבוצת בר ע LeoBus וז. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהה בהם באתר, מהיכן הגיע אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר, הדפים בהם ביקר המשתמש וכו'. כמו-כן, יכול שהעוגיות אף ישמרו מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, ו LeoBus נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח כי רק מחשבי LeoBus ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את העוגיות, תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. בכל עת באפשרותך למחוק את קבצי העוגיות גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך. תשומת ליבך, כי עם מחיקת או חסימת הקבצים כאמור, ייתכן כי חלק משירותי האתר ו או כולו לא יפעלו באופן תקין או כלל.

למי מועבר המידע

LeoBus תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת , לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסכמתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר או דרכם;

לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר או באתרי האינטרנט המופיעים או המקושרים כהגדרתם בתקנון תנאי השימוש;

בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות האתר , ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם LeoBus;

בשל צו שיפוטי המורה ל- LeoBus למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, דרישה, טענה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין LeoBus ו/או מי מטעמה;

לצורך העברתם לספקים ו/או נותני שירותים שונים לצורך אספקת השירותים השונים הניתנים על ידי LeoBus וזאת בכפוף לנקיטת אמצעי אבטחת מידע מקובלים;

לצורך העברתם, בהתאם להסכמת המשתמש, לשותפים עסקיים אחרים, כגון: ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר;

בכל מקרה בו תסבור LeoBus, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של LeoBus, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי;

במקרה בו העבירה ו/או המחתה LeoBus לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה ו/או את חובותיה כלפי המשתמש לצדדים שלישיים ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכול לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר -SMS), פקסימיליה, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקסימיליה, והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 0587457390 או בדואר אלקטרוני בכתובת: ____________. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

לידיעתך ולתשומת ליבך! גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים ו/או פרסומות, תמשיך לקבל מאיתנו (בכל אמצעי התקשורת) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך) גם ללא הסכמה.

אבטחת מידע

LeoBus עושה כל שביכולתה כדי להגן על סוגיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי LeoBus מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

LeoBus משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמורים נועדו להבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר.

LeoBus עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מחשב המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי LeoBus מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו-כן, LeoBus נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולם ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנם מפני חדירות, פרצות ו/או האזנות בלתי מורשות.

עם זאת, LeoBus מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של LeoBus, וכי ידוע למשתמש ש LeoBus לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

שמירה על פרטים אישיים של המשתמש

הטכנולוגיה מאפשרת שכפול וחיקוי פשוט של סימני זיהוי ולוגואים, והמשתמשים התרגלו להסתמך על מגנונים פשוטים של זיהוי.

פרטי הזיהוי שלך לצורך הזדהות באתר הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים ואין למסור אותם לגורמים זרים. כמו-כן, יש להיזהר מהודעות דואר אלקטרוניות מזויפות, הנשלחות כביכול מ- LeoBus או מגורם מוכר אחר, אשר מבקשות מהמשתמש להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך הודעה, ולמסור או לעדכן את פרטי הזיהוי שלו (סיסמאות, פרטים אישיים וכו') תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון, כגון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכו'.

זכות עיון במידע, תיקונו ויצירת קשר בנושא פרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך נשמר אצלנו ואף לבקש מ- LeoBus לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא השתמש בעמוד "יצירת קשר" באתר, או לחילופין, שלח דואר אלקטרוני לכתובת: leobus1000@gmail.com, או לחילופין הנך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת החקלאי 24 מנחמיה בכל תכתובת יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר.

bottom of page